ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รสจ.

ดาวน์โหลดเอกสาร รสจ.

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็น “คนดี” ที่มีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษา ได้แก่ ด้านความรัก ความเมตตา การรับใช้ (จิตอาสา) ความซื่อสัตย์ และความพอเพียง

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพของครู

โครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมสังฆมณฑลจันทบุรี (มิสซังจันท์)

การศึกษาคือ การพัฒนาคนทั้งครบ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม