ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รสจ.

ดาวน์โหลดเอกสาร รสจ.

รสจ. เป็นโรงเรียนคาทอลิก สอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้มาตรฐานคุณภาพศตวรรษที่ 21
ผู้เรียนพัฒนาความฉลาด หลักการ และเสรีภาพ
เป็นนักคิด นักนวัตกรรม พลเมือง และผู้นำ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพของครู

โครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมสังฆมณฑลจันทบุรี (มิสซังจันท์)

รัก เมตตา รับใช้ ซื่อสัตย์ พอเพียง รักษ์โลก เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์