สัมมนาฝ่ายอัตลักษณ์ฯ รสจ. เรื่อง "ความรู้และคุณค่าอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก" วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี