ประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 1/2556 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี