โครงการของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2560

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงบฯ
3. งานประชุมวางแผนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
4. โครงการบรรยากาศเรียนรู้(สู่ประชาคมอาเซียน) โรงเรียนต้นแบบอาเซียน      

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง