โครงการของฝ่ายอัตลักษณ์และงานประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา 2560

1. งานกำกับติดตามการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก
2. โครงการพัฒนาบุคลากร ตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก (ครูใหม่)
3. โครงการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง
4. งานบริหารจัดการฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
5. งานบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
6. งานกำกับติดตาม และพัฒนา ระบบและกลไก การประกันคุณภาพ
7. งานนิเทศ และประเมินคุณภาพกลุ่มโรงเรียน
8. งานติดตาม ความพร้อมการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4
9. โครงการสัมมนาครูต่างชาติเรื่องความรู้และคุณค่าอัตลักษณ์

 

 

ดาวน์โหลดงานฝ่ายอัตลักษณ์และงานประกันคุณภาพ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง