ภาพกิจกรรม โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.)

 

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558

สัมมนาประจำปีผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ปีการศึกษา 2558 วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559 ณ บรุคไซด์ รีสอร์ท จ.ระยอง (new)
คณะผู้บริหาร รสจ. ดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศญี่ปุ่น เดือนเมษายน ปี 2559  (new)
ฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 เมษายน 2559 ณ ศุนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
♦ ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามมาตรฐานสากล (IS) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs ในวิชาสังคมศึกษาฯ วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนดาราจรัส อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
♦ ภาพประชุมคณะกรรมการบริหาร รสจ. ครั้งที่ 5/2558 และประชุมคณะกรรมการบริหาร รสจ. ร่วมกับคณะซิสเตอร์รักกางเขน วันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ บ้านสวนวิทยา กบินทร์บุรี 
♦ ภาพอบรมพัฒนาบุคลากรครูภาษาไทย เรื่อง การสอนการอ่านกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ วันที่ 23 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนเทวรักษ์
♦ ภาพประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
♦ ภาพประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพ รสจ. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
♦ กิจกรรมศึกษาดูงานของฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ณ ประเทศญ๊่ปุ่น
ภาพงานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
♦ ภาพแข่งขันกิจกรรมนักเรียน วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (แข่งขันก่อน) งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558
♦ ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินครูดีมีคุณภาพ และการตรวจประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน รสจ.
อบรมผู้ทำบัญชีโรงเรียน วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
อบรม TESOL Short Course ของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  วันที่ 6-7 ตุลาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ประชุมฝ่ายงานประกันคุณภาพ รสจ. ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
ประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
การฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2558  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ประชุมกรรมการพระสงฆ์ รสจ. ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
ประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
ภาพ สัมมนาครูใหม่ รสจ. ปีการศึกษา 2558 เรื่อง “ความรู้และคุณค่าอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก” วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
ภาพประชุมคณะกรรมการพระสงฆ์ รสจ. ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร รสจ. ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี