ภาพกิจกรรม โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.)

 

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2557

สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 27-30 เมษายน 2558 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก
การ ฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2558  ณ โรงเรียนดาราจรัส และโรงเรียนเทวรักษ์
♦  อบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาพลศึกษา วันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนคริสตสงเคราะห์
♦  อบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ วันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
♦  ภาพประชุมกรรมการสงฆ์ รสจ. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
♦  อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาไทย วันที่ 24 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเทวรักษ์
♦  ภาพประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
♦  อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนดาราจรัส
♦  ภาพประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
♦  ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอน" วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
♦  ภาพประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
♦  ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"  วันที่ 15-16 สิงหาคม 2557  ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
♦  ภาพกิจกรรมประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 3/2557  วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี 
♦  ภาพสัมมนาครูใหม่ รสจ. ปีการศึกษา 2557 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี 
♦  ภาพกิจกรรมประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 2/2557  วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี 
♦  ภาพกิจกรรมประชุมฝ่ายอัตลักษณ์ รสจ. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
♦  ภาพกิจกรรมประชุมฝ่ายพัฒนาระบบกลไลการประกันคุณภาพภายใน รสจ. ครั้งที่ 1/2557  วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
♦  ภาพกิจกรรมประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 1/2557  วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี