ภาพกิจกรรม โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.)

 

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2556  

♦  ภาพสัมมนาประจำปีผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ปีการศึกษา 2556 วันที่ 21-24 เมษายน 2557 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
♦  ภาพประชุมวิสามัญ การพิจารณาปรับเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานการศึกษา รสจ.
♦  ภาพกิจกรรม Clinic พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
♦  ภาพประชุมคณะกรรมการบริหาร รสจ. ครั้งที่่ 5/2556 วันที่ 20 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
♦  ภาพการประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 18 มกราคม 2557 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
♦  ประมวลภาพกิจกรรมงานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 24
♦  ภาพการอบรมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนดาราจรัส
♦  ภาพการประชุมฝ่ายงานประกันคุณภาพ รสจ. ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556  ณ สังฆมณฑลจันทบุรี
♦  ภาพการประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 4/2556 ณ วิทยาลัยดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
♦  ภาพการอบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์
♦  ภาพการอบรมครูการงานอาชีพฯ และครูศิลปะ วันที่ 5 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
♦  ภาพการอบรมครูระดับปฐมวัย วันที่ 5 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
♦  ภาพการอบรมครูภาษาไทย วันที่ 28 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนเทวรักษ์
♦  ภาพการอบรมครูภาษาอังกฤษโดยสถาบัน AUA วันที่ 21-22 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
♦  ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหาร รสจ. ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 18-19 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว
♦  ภาพการประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 3/2556 วันที่ 7 กันยายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
♦  ภาพการประชุมคณะกรรมการสงฆ์ รสจ. ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
♦  ภาพการประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
 ภาพการสัมมนาครูใหม่ ปีการศึกษา 2556 ฝ่ายอัตลักษณ์ฯ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
 ภาพการประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
 ภาพการประชุมฝ่ายอัตลักษณ์ฯ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
 ภาพการประชุมคณะกรรมการสงฆ์ รสจ. ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
 ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหาร รสจ. ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักงานการศึกษา รสจ.
 ภาพการอบรม TESOL Short Course สำหรับครูชาวต่างชาติในโรงเรียนเครือสังฆมณฑลจันทบุรี ณ สเตลามารีส อ.แกลง จ.ระยอง