โครงการของฝ่ายบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2560

   1. วางแผนประชุมกรรมการบริหาร รสจ. กรรมการสงฆ์ รสจ. 
   2. งานบริหารสำนักงาน    
   3. โครงการสนับสนุนโรงเรียนสันติภาพ-ประชาสงเคราะห์ 
   4. โครงการสัมนาประจำปี   
   5. โครงการสนับสนุนโครงการ Cluster (  50,000/ Cluster) 
   6. รสจ. ทรรศน์     

 

 

 

ดาวน์โหลดงานฝ่ายบริหารจัดการ

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง