สสวท.ได้จัดทำวีดีทัศน์เสริมความรู้เพื่อช่วยครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบวัดความรู้ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จะเริ่มทดสอบวัดความรู้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทั่วประเทศในวันที่ 22 เมษายน 2560 นี้ ผ่านระบบออนไลน์ TEPE Online ของ สพฐ.

จึงขอเชิญชวนครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ติดตามการออกอากาศวีดีทัศน์เสริมความรู้ดังกล่าวได้ที่ สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ช่อง 186 – 200 (True Vision) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 26 มีนาคม 2560 โดยในวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 นี้พบกับวีดีทัศน์เสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง ได้แก่ สถิติ พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟและระบบสมการเชิงเส้น การแยกตัวประกอบของพหุนามและสมการ คุณครูที่พลาดชมสามารถดูรายการย้อนหลังรวมทั้งตารางการออกอากาศได้ที่ www.ipst.ac.th หรือ http://pd.ipst.ac.th สอบถามข้อมูล โทร 02 392 4021 ต่อ 1152

 

รายการวีดิทัศน์ การเสริมความรู้สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สสวท.

ตอนที่         วิชา         เรื่อง รับชมวีดิทัศน์
1 คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความชำนิชำนาญทางคณิตศาสตร์
2 คณิตศาสตร์ ระบบจำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน
3 คณิตศาสตร์ เรขาคณิต 1 (เส้นขนาน และความคล้าย)
4 คณิตศาสตร์ เรขาคณิต 2 (ความเท่ากันทุกประการ)
5 คณิตศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
6 คณิตศาสตร์ พหุนาม เศษส่วนของพหุนาม
7 คณิตศาสตร์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
8 คณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ และบทประยุกต์
9 คณิตศาสตร์ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
10 คณิตศาสตร์ เลขยกกำลัง
11 คณิตศาสตร์ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
12 คณิตศาสตร์ อสมการ
13 วิทยาศาสตร์ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา

14 วิทยาศาสตร์ สารละลายกรดและเบสและปฏิกิริยาเคมี
15 วิทยาศาสตร์ แสง
16 วิทยาศาสตร์ คานและการหมุน (โมเมนต์ของแรง)
17 วิทยาศาสตร์ งานและพลังงาน
18 วิทยาศาสตร์ แรงพยุง
19 วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนที่และแรงในชีวิตประจำวัน
20 วิทยาศาสตร์ โลกของเราและทรัพยากรธรณี
21 วิทยาศาสตร์ ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ
22 วิทยาศาสตร์ ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
23 วิทยาศาสตร์ แรงเสียดทาน แรงกิริยา และ แรงปฏิกิริยา
24 วิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
25 คณิตศาสตร์ สถิติ
26 คณิตศาสตร์ พื้นที่ผิวและปริมาตร
27 คณิตศาสตร์ กราฟและระบบสมการเชิงเส้น
28 คณิตศาสตร์ การแยกตัวประกอบของพหุนามและสมการ
29 วิทยาศาสตร์ พลังงานไฟฟ้า ดูตารางออกอากาศ
30 วิทยาศาสตร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ดูตารางออกอากาศ
31 วิทยาศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ดูตารางออกอากาศ
32 วิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ดูตารางออกอากาศ
33 คณิตศาสตร์ เรขาคณิต 3 (ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการแปลงทางเรขาคณิต) ดูตารางออกอากาศ
34 คณิตศาสตร์ เรขาคณิต 4 (การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม) ดูตารางออกอากาศ
35 คณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น ดูตารางออกอากาศ
36 คณิตศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA ดูตารางออกอากาศ
37 วิทยาศาสตร์ ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ตอนที่ 1 ดูตารางออกอากาศ
38 วิทยาศาสตร์ ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ตอนที่ 2 ดูตารางออกอากาศ
39 วิทยาศาสตร์ บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ ดูตารางออกอากาศ
40 วิทยาศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA ดูตารางออกอากาศ

 

ที่มา : http://pd.ipst.ac.th/?p=2176  (ข้อมูลจากเว็บไซต์ สสวท. ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560)