ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า Brain-Based Learning (BBL) หรือการเรียนรู้ที่เอาสมองของคนเป็นฐาน คือจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการสมองของมนุษย์แต่ละช่วงวัย นักวิทยาศาสตร์ทางด้านประสาทศึกษาว่ากลไกสมองทำงานอย่างไร เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์อย่างไร เมื่อเข้าใจการทำงานของสมองมากขึ้นและนำมาผนวกกับด้านการศึกษา การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการทำงานของสมองอย่างไร

            “โดยธรรมชาติของมนุษย์ในกระบวนการเรียนรู้ของสมอง จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เริ่มจากสมองเริ่มทำงานเมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้น สมองก็จะเริ่มประมวลผลและนำมาใช้ ส่วน STEM เป็นการเรียนรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา โดยในระดับปฐมวัย STEM เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ นั่นคือ รู้จักสังเกต รู้จักตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ ทักษะสังคม ทักษะการสื่อสาร พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็ก เพื่อให้เด็กๆ เกิดความสนใจและเข้าใจพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว”

            กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นในสมองของเราอยู่แล้ว แต่ต้องมาจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นสมองคน เราต้องมาดูกันว่า ถ้าเราจะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการทำงานของสมองเราจะทำยังไง ทำอย่างไรกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ รับรู้แล้วเกิดการประมวลผล เรียนรู้อยู่ในสมองแล้วเกิดเป็นองค์ความรู้ในสมอง เพราะฉะนั้นการจะใช้นวัตกรรมหรือวิธีการเรียนการสอนอะไรก็ได้เข้ามาในการกระตุ้นให้สมองเกิดการรับรู้ตื่นตัวแล้วก็รับข้อมูลและประมวลผลในสมองออกมาเป็นองค์ความรู้เกิดขึ้นในสมอง การทำกิจกรรมตอนเช้า สิ่งนี้พบว่าเวลาสมองจะตื่นตัวจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และมีการให้สมองได้ผ่อนคลาย การเรียนรู้เกิดได้ดีเมื่อสมองผ่อนคลาย จึงเกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สมองผ่อนคลายขึ้นก่อนหรือที่เรียกว่าเปิดสมองแล้วจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น

            “ความจริงแล้วครูอนุบาลส่วนมาอยากให้นักเรียนได้เรียนรู้กับการปฏิบัติจริงอยู่แล้ว แต่บางครั้งครูไม่รู้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เรียกว่าอะไร เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายหลักไม่ว่าจะเป็น BBL หรือ STEM ชื่ออาจจะฟังดูดีแต่ความจริงแล้วมันคือการทำกิจกรรมให้เด็กเกิดความสนใจ ตั้งคำถาม อยากรู้ต่อและมีความสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม โดยที่ไม่ได้เป็นการบังคับ ทำอย่างไรกระตุ้นให้เด็กเกิดการคิด เกิดความสงสัย คิดถึงวิธีการของตนเองและแสดงออกมา ทำอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้ในสมองของเขา ถ้าครูเข้าใจตรงนี้ก็จะไม่มีการบังคับในการเรียนการสอน จะไม่ใช่คนที่คอยป้อนคำถามให้เด็ก แต่ต้องให้เด็กคิดและตอบคำถามด้วยตนเอง” คิม กล่าวสรุป

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/edu-health/226132

 

 

การจัดกิจกรรม STEM สำหรับเด็กปฐมวัย


โดย ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ รศ. ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม ทะเลสีคราม (เล่นสนุกกับแม่เหล็ก) / นานา มาทะเล /
สนใจหนังสือ คลิก http://goo.gl/VF7N0v

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวั­ย
https://www.facebook.com/EDTECHchannel

ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน
http://www.edtechcreation.com
สื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย
http://www.edtechbooks.com

 

ที่มา : http://m.eduzones.com/content.php?id=158723