โครงการของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2560

1. โครงการพัฒนาพระสงฆ์ หรือรองผู้อำนวยการด้านการศึกษา
2. โครงการพัฒนารองผู้อำนวยการปีละ 2 ครั้ง/กิจกรรมทัศนศึกษา
3. โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี รสจ.
4. โครงการครูดีมีคุณภาพ  
   

 

ดาวน์โหลดงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง