โครงการของฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน  ปีการศึกษา 2560

1. งานบริการ (ประกันอุบัติเหตุ, สมุด หนังสือ)  
2. งานจัด และพัฒนาระบบสินทรัพย์การเงิน และบัญชี และตรวจสอบงบฯ
3. งานสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต  

 

 

ดาวน์โหลดงานฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน