Copyright 2020 - Custom text here

---- Google Maps ----

สำนักงานการศึกษา รสจ.
เลขที่ 11 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
(ชั้น 2 อาคารบูรณาการ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา)
โทรศัพท์ 038-328202    โทรสาร 038-321792