โครงการของฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ปีการศึกษา 2560

1. ศูนย์วิชาการ    
2. โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระหลัก+ปฐมวัย
3. โครงการงานวิชาการสัมพันธ์ รสจ.
4. งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
   

ดาวน์โหลดงานฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

การศึกษาคาทอลิก

 

ประชาคมอาเซียน

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล