รายนามคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.) ปีการศึกษา 2559-2562

คุณพ่อลือชัย  จันทร์โป๊ 

ประธาน

คุณพ่อสุดเจน  ฝ่นเรือง

รองประธาน

คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล

เลขาธิการ

คุณพ่อวิศิษฎ์  วิเศษเธียรกุล

เหรัญญิก

คุณพ่อชาติชาย  พงษ์ศิริ

กรรมการ

คุณพ่อเสกสรร  สุวิชากร

กรรมการ

คุณพ่อเอนก  ธรรมนิต

กรรมการ

คุณพ่อสมจิตร พึ่งหรรษพร

กรรมการ

คุณพ่อนันทพล  สุขสำราญ

กรรมการ

คุณพ่อมานพ  ปรีชาวุฒิ

ที่ปรึกษา

 

รายนามผู้บริหาร โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.) ปีการศึกษา 2559

Cluster หัวไผ่  

ประธานกลุ่ม Cluster คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล

โรงเรียน ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ คุณพ่อสมจิตร พึ่งหรรษพร คุณพ่อสมจิตร พึ่งหรรษพร ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยะกุล คุณพ่อสมภพ แซ่โก ซิสเตอร์ลัดดา เชยบุญ
โรงเรียนสันติภาพ คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล ซิสเตอร์ศรีธารา รุ่งเรือง
โรงเรียนดาราจรัส คุณพ่อเสกสรร สุวิชากร คุณพ่อเสกสรร สุวิชากร คุณพ่อเสกสรร สุวิชากร
อันตนเนอสเซอรี่ คุณพ่อชูชาติ ชุณหกิจ    

 

 

 

 

Cluster สระแก้ว

ประธานกลุ่ม Cluster คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊

โรงเรียน ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทวรักษ์ คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊ คุณพ่อปรีชา สวัสดี ซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม
โรงเรียนชุมชนพัฒนา คุณพ่อจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม คุณพ่อพูนพงษ์ คูนา ครูวิมล ร่วมจิตร์
โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว คุณพ่อจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม คุณพ่อจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม คุณพ่อจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ คุณพ่อเอนก ธรรมนิต คุณพ่อเอนก ธรรมนิต คุณพ่อเอนก ธรรมนิต
โรงเรียนศรีหฤทัย คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต
บ้านยอแซฟพิทักษ์เนอสเซอรี่ คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต    

 

 

 

Cluster ชลบุรี

ประธานกลุ่ม Cluster คุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล

โรงเรียน ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา คุณพ่อยอด เสนารักษ์่ คุณพ่อยอด เสนารักษ์่ คุณพ่ออนุสรณ์ พงสวัสดิ์
     

รอง ผอ.
คุณพ่อนันทพล สุขสำราญ

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ ซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ คุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล คุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล คุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ครูอังคณา กำเหนิโทน
มารีย์เนอเซอรี่ คุณพ่อพินันต์ พรประสิทธิ์    

 

 

 

Cluster กรุงเทพฯ

ประธานกลุ่ม Cluster คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ

โรงเรียน ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ คุณพ่ออภิชิต ชินวงศ์ ซิสเตอร์วันเพ็ญ ไชยเผือก
โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ คุณพ่ออนุสรณ์ พงศ์ศิริพัฒน์ คุณพ่ออนุสรณ์ พงศ์ศิริพัฒน์
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง มาสเตอร์สุพรรณ สุวิชากร
โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง ครูยุพิน เพชรบูรณ์