Copyright 2020 - Custom text here

 

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562

 

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561

 

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560

 

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559 

♦ สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 25-27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล พาเลซ พัทยา
♦ ประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการ รสจ. ปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล พาเลซ พัทยา
อบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (การสอน DCLT) วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Trinity โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
♦ อบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนวิชาภาษาจีน วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องขงจื่อ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
♦ อบรมพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
♦ ประชุมฝ่ายงานภาษาต่างประเทศ รสจ. ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
♦ ประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ อ.เมือง จ.ชลบุรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝ่ายภาษาต่างประเทศ รสจ. วันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
ประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 4/2559 วันที่  3 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
♦ ประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
♦ ประชุมคณะทำงานฝ่ายงานภาษาต่างประเทศ รสจ. ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร รสจ. ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนสันติภาพ
สัมมนาครูใหม่ รสจ. ปีการศึกษา 2559 เรื่อง ความรู้และคุณค่าอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ กาสะลอง จ.ชลบุรี
ประชุมคณะกรรมการสงฆ์ทำงาน รสจ. ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์สังฆมฑลจันทบุรี
ประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ประชุมงานประกันคุณภาพ และประชุมงานอัตลักษณ์ รสจ. ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 3 มิถุนายน และวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร รสจ. ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
ประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี