ข่าวสาร/กิจกรรม รสจ

> วันที่ 14 กันยายน 2561 ประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 3/2561 ณ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ

> วันที่ 4 ตุลาคม 2561 อบรมพัฒนาครูภาษาจีน รสจ. ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

> วันที่ 6 ตุลาคม 2561 อบมพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมและมัธยมศึกษา ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

> วันที่ 6 ตุลาคม 2561 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC  รสจ. ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

> วันที่ 8 ตุลาคม 2561 กิจกรรมสรุป (ร่าง) แผนกลยุทธ์ รสจ. ปีการศึกษา 2562-2566 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

> วันที่ 11 ตุลาคม 2561 อบรมพัฒนาครูระดับปฐมวัย จัดโดยโรงเรียนปรีชานุศาสน์ 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน

> เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

> ใบสมัครแข่งขันกิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย (ส่งใบสมัครทาง FAX หรือ ทาง E-Mail)

> ใบสมัครแข่งขันกิจกรรมนักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน (ส่งใบสมัครทาง E-Mail)

> สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (การแข่งขันระดับขั้นพื้นฐาน)

*** กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้ ***

 

การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน

> เกณฑ์การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

> แบบฟอร์มการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 (รูปแบบการเขียนเล่มวิจัย)

 

 

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด

> ดาวน์โหลดเล่มสัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจำปีการศึกษา 2560

> หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

> คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ.

> ผลการทดสอบแห่งชาติ (O-Net) รสจ. ปีการศึกษา 2560  ติดต่อศูนย์วิชาการ รสจ. หรือที่ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

> ใบแสดงความจำนง ขอรับครูต่างชาติ