ข่าวสาร/กิจกรรม รสจ.

> วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 อบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

> วันที่ 20 มีนาคม 2561 อบรมพัฒนาครูปฐมวัย ณ ห้อง Trinity โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา (จัดโดยดาราสมุทร ศรีราชา)

 

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด

 

> หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (Update 28/8/2017)

> คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ. (Update 3/07/2017)

> ผลการทดสอบแห่งชาติ (O-Net) รสจ. ปีการศึกษา 2559 (update 25/03/2017)  ติดต่อศูนย์วิชาการ รสจ. หรือที่ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

> ใบแสดงความจำนง ขอรับครูต่างชาติ  (Update 1/8/2017)

> ดาวน์โหลดเล่มสัมมนาประจำปีผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ปีการศึกษา 2559 (Update 17/7/2017)