ข่าวสาร/กิจกรรม รสจ.

> วันที่ 10 มกราคม 2561 ประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 5/2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ

> วันที่ 18 มกราคม 2561 ประชุมพระสงฆ์ รสจ. ครั้งที่ 4/2560 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

> วันที่ 19 มกราคม 2561 ประชุมสามัญฝ่ายอัตลักษณ์และงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2560 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

> วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-Net ระดับ ป.6 , วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-Net ระดับ ม.3 วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-Net ระดับ ม.6

 

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด

 

> หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (Update 28/8/2017)

> คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ. (Update 3/07/2017)

> ผลการทดสอบแห่งชาติ (O-Net) รสจ. ปีการศึกษา 2559 (update 25/03/2017)  ติดต่อศูนย์วิชาการ รสจ. หรือที่ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

> ใบแสดงความจำนง ขอรับครูต่างชาติ  (Update 1/8/2017)

> ดาวน์โหลดเล่มสัมมนาประจำปีผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ปีการศึกษา 2559 (Update 17/7/2017)