ข่าวสาร/กิจกรรม รสจ.

> วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร รสจ. ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงเรียนประชาสงเคราะห์

> วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 สัมมนาครูใหม่ รสจ. ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

> วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 2/2561 (ประชุมกลุ่มงาน) ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

 

 

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด

> ดาวน์โหลดเล่มสัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจำปีการศึกษา 2560 (Update 31/5/2018)

> หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

> คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ.

> ผลการทดสอบแห่งชาติ (O-Net) รสจ. ปีการศึกษา 2560  ติดต่อศูนย์วิชาการ รสจ. หรือที่ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

> ใบแสดงความจำนง ขอรับครูต่างชาติ