ข่าวสาร/กิจกรรม รสจ.

> วันที่ 11 ตุลาคม 2561 อบรมพัฒนาครูระดับปฐมวัย จัดโดยโรงเรียนปรีชานุศาสน์ 

> วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ประชุมกรรมการบริหาร รสจ. ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์

> วันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะครู รสจ. ตรวจงานวิจัยในชั้นเรียน ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

> วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ประชุมกรรมการสงฆ์ รสจ. ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

> วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 แข่งขันกิจกรรมนักเรียน A-Math Crossword คำคม Suduku ประกวดโครงงาน แข่งขันคอมพิวเตอร์ และฟุตบอล(รอบรองชนะเลิศ) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ

> วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 29 ณ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน

> แบบคัดลายมือภาษาอังกฤษ การแข่งขันระดับปฐมวัย .doc / .pdf

> เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

> ใบสมัครแข่งขันกิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย (ส่งใบสมัครทาง FAX หรือ ทาง E-Mail)

> ใบสมัครแข่งขันกิจกรรมนักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน (ส่งใบสมัครทาง E-Mail)

*** ขณะนี้ ขออนุญาตปิดการสมัครแข่งขันทางออนไลน์ หากต้องการส่งใบสมัครเพิ่มเติม/แก้ไข โปรดส่งทาง E-Mail เท่านั้น ***

 

การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน

> เกณฑ์การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

> แบบฟอร์มการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 (รูปแบบการเขียนเล่มวิจัย)

 

 

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด

> ดาวน์โหลดเล่มสัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจำปีการศึกษา 2560

> หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

> คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ.

> ผลการทดสอบแห่งชาติ (O-Net) รสจ. ปีการศึกษา 2560  ติดต่อศูนย์วิชาการ รสจ. หรือที่ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

> ใบแสดงความจำนง ขอรับครูต่างชาติ