ข่าวสาร/กิจกรรม รสจ.

> วันที่ 5 มกราคม 2562 กิจกรรมนิเทศแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดสรุปเหรียญการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน

ดาวน์โหลดสูจิบัตรงานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561

แผนผังอาคาร-การจัดงานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ

การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน

> ผลการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน รสจ. ปีการศึกษา 2561 


การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน

> แบบคัดลายมือภาษาอังกฤษ การแข่งขันระดับปฐมวัย .doc / .pdf

> เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

 

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด

> ดาวน์โหลดเล่มสัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจำปีการศึกษา 2560

> หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

> คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ.

> ผลการทดสอบแห่งชาติ (O-Net) รสจ. ปีการศึกษา 2560  ติดต่อศูนย์วิชาการ รสจ. หรือที่ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

> ใบแสดงความจำนง ขอรับครูต่างชาติ