โครงการ/งาน/กิจกรรมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ : คุณพ่อจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม

  • โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • งานประชุมวางแผนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ