โครงการ/งาน/กิจกรรมของฝ่ายภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ : คุณพ่อนันทพล สุขสำราญ

 • งานสรรหาบุคลากรครูต่างชาติ
 • โครงการพัฒนาผู้นำทางวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูไทย (ฟิลิปปินส์)
  • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับครูไทย (จีน)
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูไทย (ในประเทศไทย)
  • พัฒนารูปแบบวิธีการ เทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทย
 • โครงการหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
 • โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม (รอพิจารณา)
 • กิจกรรม English Camp สำหรับนักเรียน รสจ. (รอพิจารณา)