โครงการ/งาน/กิจกรรมของฝ่ายอัตลักษณ์และประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ : คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊, คุณพ่อพินันต์ พรประสิทธิ์ และ คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต

  • งานกำกับติดตามการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก
  • งานบริหารจัดการฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
  • งานกำกับติดตาม นิเทศ และพัฒนางานประกันคุณภาพโรงเรียน
  • โครงการอบรมแกนนำผู้ประเมินงานประกันคุณภาพภายนอก รอบ4
  • โครงการพัฒนาบุคลากร ตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก (ครูใหม่) (รอพิจารณา)
  • โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ รสจ. ปีการศึกษา 2562-2566 (รอพิจารณา)