โครงการ/งาน/กิจกรรมของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ : คุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล และคุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ

  • โครงการพัฒนาพระสงฆ์ หรือรองผู้อำนวยด้านการศึกษา
  • โครงการพัฒนารองผู้อำนวยการปีละ 2 ครั้ง
  • โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี รสจ.
  • โครงการทัศนศึกษาผู้บริหาร  (3 ปีครั้ง) 

หมายเหตุ: งดโครงการครูดีมีคุณภาพ  เนื่องจากงดจัดงานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ปีการศึกษา 2563