โครงการ/งาน/กิจกรรมของฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ : คุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล

  • งานบริการ (ประกันอุบัติเหตุ, สมุด หนังสือ)
  • งานจัด และพัฒนาระบบสินทรัพย์การเงิน และบัญชี และตรวจสอบภายใน
  • งานสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต