โครงการ/งาน/กิจกรรมของฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ : คุณพ่อเอนก ธรรมนิต และคุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง

  • ศูนย์วิชาการ
  • โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
  • โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับประถม
  • โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมต้น –ปลาย
  • โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
  • งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ

หมายเหตุ: งดจัดงานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ปีการศึกษา 2563