ฝ่ายงานของ รสจ. รายนามผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารจัดการคณะกรรมการบริหาร รสจ.
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการคุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊ (รักษาการ)
คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง
ฝ่ายอัตลักษณ์และงานประกันคุณภาพ คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊
คุณพ่อพินันต์ พรประสิทธิ์
คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต
ฝ่ายภาษาต่างประเทศคุณพ่อนันทพล สุขสำราญ
ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สินคุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล
คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคุณพ่อจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม