ประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์