ประชุมคณะกรรมการ รสจ. ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์