ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงเรียนดาราจรัส