ประชุมคณะกรรมการ รสจ. สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2564