ประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ออนไลน์