ประชุมแนวทางการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราสารจัดตั้งของโรงเรียน ณ DBAC