ประชุมคณะกรรมการ รสจ. ครั้งที่ 1/2564 (ระบบออนไลน์ Zoom)