ประชุมคณะกรรมการ รสจ. ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี