สสวท. ได้จัดทำ Project 14 การเรียนรู้ออนไลน์ ที่การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในห้องเรียน แต่สามารถเกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามที่ผู้เรียนเลือกหรือกำหนด โดย Project 14 ประกอบด้วยบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบวีดิทัศน์การสอน ที่พัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) และหนังสือเรียน สสวท. ตรงตามหลักสูตร

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถศึกษาค้นคว้าทบทวนบทเรียนได้สะดวก เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา กำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยเน้นความเข้าใจเชื่อมโยงชีวิตจริง และเนื้อหาตรงตามหลักสูตร