edX.org คือแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนออนไลน์แบบเปิด เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เกิดจากการร่วมมือของมหาวิทยาลัย โดยเว็บไซต์ edX.org จะมีบรรดามหาวิทยาลัย สถาบัน และบริษัทเอกชนหลายแห่ง เปิดคอร์สออนไลน์หลากหลายคอร์สให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ อาทิ เช่น Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of California Berkeley, McGill University, Australian National University, Wellesley University, Georgetown University, University of Toronto, TU Delft และ University of Texas System เป็นต้น

ผู้เรียนสามารถสมัครเข้าเรียนคอร์สต่างๆ ได้ฟรี แต่หากต้องการรับประกาศนียบัตรจะต้องชำระค่าลงทะเบียนตามที่หลักสูตรนั้นๆ กำหนด

ตัวอย่างคอร์สเรียน – Language

ตัวอย่างคอร์สเรียน – การจัดการเรียนการสอน