เอกสารการศึกษา รสจ.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของครูกับการจัดประสบการณ์สู่ศตวรรษที่ 21 ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันกิจกรรมสัมพันธ์ออนไลน์ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

การประกวดสื่อและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565

การประกันคุณภาพ (ที่มา ฝ่ายอัตลักษณ์และประกันคุณภาพ รสจ.)

เอกสารความรู้จากโครงการอบรมพัฒนาครู รสจ. (ที่มา ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ.)

ดาวน์โหลดเอกสารความรู้จากโครงการอบรมพัฒนาครู รสจ. เนื่องจากเป็นเอกสารประกอบอบรมที่วิทยากรเผยแพร่เฉพาะ รสจ. หากคุณครู รสจ. ประสงค์ดาวน์โหลดโปรดติดต่อขอ Password ที่สำนักงานการศึกษา รสจ.

ตัวอย่างเอกสาร

 • การตรวจงานวิจัยในชั้นเรียน (ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม)
 • การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และ ดร.กนก พานทอง)
 • การเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และ ดร.กนก พานทอง)
 • เทคนิคการออกข้อสอบภาษาไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานโอเน็ต (อ.เกียติพร สินพิบูลย์)
 • การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์..เจาะลึกข้อสอบโอเน็ต (ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ ใจงาม)
 • แนวทาง เทคนิค และกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ.ชนัต อินทะกนก)
 • กิจกรรมฝึกทักษะ Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับเด็กปฐมวัย (สนพ. เพอลังอิ)
 • เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก (Supara Bakavou, Ph.D.)
 • คณิตศาสตร์ ทำยังไงให้ O-NET ขยับขึ้น (อ.สมเกียรติ พรมทองพันธ์)
 • การสอน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ (อ.ชานนท์ พันธาพา)
 • การสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาภาษาไทย (อ.ภัทรพล ขาวสอาด)
 • ….ฯลฯ….

บทความการศึกษา รสจ. (ที่มา วารสารสายใยจันท์)


เอกสารการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

การจัดการศึกษาช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา Covid-19 (ที่มา สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ)

เอกสารเผยแพร่น่ารู้

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

ผู้แต่ง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช


หลักสูตรการศึกษา (ที่มาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)