กองทุนสะสมครูและบุคลากรทางการศึกษา รสจ.

ทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พระราชบัญญัติ

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย

ประกาศกระทรวงการคลัง

กฎกระทรวง

พระราชกฤษฎีกา

ระบบเผยแพร่ราคาประเมินผ่านเว็บไซต์ ของกรมธนารักษ์

QR CODE